Kategorie

 • Kategorie
 • Vitalita
 • Péče o vlasy a pleť
 • Pro sportovce
 • Pooperační péče
 • Zdravotnický materiál
 • Glukometry
 • Teploměry
 • Tlakoměry
 • Maminka a dítě

Obchodní podmínky

 1. Všeobecné podmínky

  Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v obchodě www.medica-kladno.cz/shop. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 2. Dodavatel:

  PharmDr. Jana Svobodová, identifikační číslo: 40906639, Žižkova 1096, 272 01 Kladno (dále jen jako dodavatel)

  Kontakty:

  e-mail: shop@formica-kladno.cz, tel.: +420 312 243 169

 3. Vymezení pojmů:

  Kupující je spotŕebitel nebo podnikatel.

  Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

  Dodavatel (prodávající) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, pracovní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem své podnikatelské činnosti k dosažení zisku s těmito výrobky nebo službami.

 4. Objednání zboží

  Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující přes e-shop (www.medica-kladno.cz/shop). Forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)

  Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

  Podáním objednávky kupující svobodně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné na e-shopu v sekci Jak nakupovat, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.medica-kladno.cz/shop, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 5. Stornování objednávky

  Odeslanou objednávku je možné stornovat v e-shopu, sekce můj účet nebo telefonicky, emailem (prosíme uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme. V případě již zpracované objednávky, odeslaného zboží objednavku již stornovat nelze.

 6. Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

  V případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží již prodávající nemá dostupné, poškozené, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, nemusí prodávající potvrdit pouze tu část objednávky. Prodávající rovněž může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 7. Dodací podmínky

  Kupující v objednávce zvolí způsob dodání dle možností prodávajího. Kupující může zvolit zaslání zboží přes dostupného externího dopravce nebo osobní vyzvednutí objednaného zboží.

  Prodávající zboží dodá kupujícímu dle zvoleného způsobu.

 8. Ceny

  Při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v době podání závazné objednávky kupujícího. Cena je uvedena u každého pruduktu, přehledu před zasláním objednávky, v historií objednávek a také je zaslána do emailu. Cena zboží je konečná, pouze můze být navíšena o cenu dopravného kterou si kupující zvolí.

 9. Způsob úhrady

  Platit lze hotově při převzetí, bankovním převodem nebo v případě zaslání zboží přepravní společnosti i dobírkou. Číslo bankovního účtu je xxx, jako variabilní symbol uveďte vždy číslo objednávky.

 10. Odstoupení od smlouvy

  Kupující má ze zákona právo do 14 dní odstoupit od kupní smlouvy.

  Ve stanovené lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

  Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.

  Kupní cenu za vrácené zboží zašle prodávající až po kontrole zboží na bankovní účet kupujícího do 14 dní od dorućení vráceného zboží.

  V případě tohoto rozhodnutí nás o tom písemně (email) informujte a dodržte následující:

  • Vrácené zboží musí být kompletní, v původním obalu, včetně veškerého příslušenství
  • Zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno
  • Doložte prosím vystavený prodejní doklad
  • V případě zaslání přepravní společností, nezasílejte prosím zboží na dobírku.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání.

  Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese kupující.

 11. Osobní údaje

  V případě, že odběratel nebo-li kupující poskytne své osobní údaje, např. při založení účtu, pomocí emailu v komunikaci nebo jiným způsobem, odběratel stvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro interní potřeby.

  Dále své osobní údaje které kupující (odběratel) poskytl prodávajícímu (dodavateli) k nákupu jako např. jméno, adresu, telefon nebo email jsou důvěrné a budou použity pouze k určenému nákupu.

  V případě, že kupující požádá o vymazání svých osobních údajů (svého účtu), musí kupující prodávajícímu napsat email s požadavkem na smazání svého účtu a osobních údajů. Účet spolu s osobními údaji budou nejpozději do 7 dní vymazány. V opačném případé budou vymazány nejpozději do 3 let od registrace.

  Smazání účtu provedeme do 7 dní od zaslání požadavku.

 12. Reklamace a záruční podmínky

  Délka záruky je vždy uvedena u každého zboží na eshopu, na faktuře, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba počíná běžet dnem vystavení faktury. Záruční doba se prodlužuje pouze o dobu, od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel zboží vyzvedne, ale do chvíle, kdy byla opravena a spotřebitel si zboží mohl vyzvednout.

  Postup reklamace a její vyřízení:

  • Kupující doručí na vlastní náklady reklamované zboží na adresu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství, dokladů, a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím prosíme o předložení faktury, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
  • V případě, že při posouzení reklamované vady se zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
  • Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
  • Pokud bude reklamace shledaná důvodná, zboží bude dle možností opravano, vyměňeno nebo prodávající vrátí kupujícímu plnou cenu za reklamované zboží.

  Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  • Vypršením záruční doby
  • Mechanické či jiné poškození, neodborné zacházení
  • Užívání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • Zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem či přepětím elektrické sítě
  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

  Prodávající neručí v žádném případě za škodu způsobenou neodborném používáním zakoupeného zboží.

  Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.

 13. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 22. prosince 2018