Kategorie

 • Kategorie
 • Vitalita
 • Péče o vlasy a pleť
 • Pro sportovce
 • Pooperační péče
 • Zdravotnický materiál
 • Glukometry
 • Teploměry
 • Tlakoměry
 • Maminka a dítě

Reklamační řád

Reklamace a záruční podmínky

Délka záruky je vždy uvedena u každého zboží na eshopu, na faktuře, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba počíná běžet dnem vystavení faktury. Záruční doba se prodlužuje pouze o dobu, od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel zboží vyzvedne, ale do chvíle, kdy byla opravena a spotřebitel si zboží mohl vyzvednout.

Postup reklamace a její vyřízení:

 • Kupující doručí na vlastní náklady reklamované zboží na adresu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství, dokladů, a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím prosíme o předložení faktury, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 • V případě, že při posouzení reklamované vady se zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
 • Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
 • Pokud bude reklamace shledaná důvodná, zboží bude dle možností opravano, vyměňeno nebo prodávající vrátí kupujícímu plnou cenu za reklamované zboží.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršením záruční doby
 • Mechanické či jiné poškození, neodborné zacházení
 • Užívání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 • Zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem či přepětím elektrické sítě
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Závěrečné ustanovení

Prodávající neručí v žádném případě za škodu způsobenou neodborném používáním zakoupeného zboží.

Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.